§ 1. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem firmy Vest-Pol jest Olga Wieczorek-Grzymała, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Hornówku, ul. IX Poprzeczna 12, 05-080 Hornówek, NIP: 526-120-04-04, REGON: 140755448, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Izabelin pod numerem 1944, adres e-mail: biuro@vest-pol.pl, numer telefonu (22) 7340431 lub 691354065.
2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez złożenie zamówienia pocztą elektroniczną lub przez telefon, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta
3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.

§ 2. Definicje
1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Właściciela firmy (patrz § 1 pkt 1)
2. Dostawa – oznacza przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;
3. Dostawca – oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A., którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
4. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia;
5. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Sprzedawca – oznacza określonego w § 1 ust. 1 właściciela firmy;
7. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.vest-pol.pl;
8. Towar – oznacza produkt Sprzedawcy prezentowany na Stronie internetowej, na który Klient może złożyć Zamówienie;
9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta;
10. Zamówienie – oznacza: złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy przesłanej poczta elektroniczną lub przekazaną telefonicznie w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
11. Pliki Cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Sklepu.

§ 3. Zamówienie
1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikającej z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i/ lub adres e-mail; a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu lub adres e-mail.
3. Do realizacji zamówień wybranych produktów wymagane jest podanie wagi produktu, bądz innych wytycznych, o czym Klient jest informowany w trakcie zamówienia.
4. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
5. Aktualna oferta Sprzedawcy jest dostępna na Stronie internetowej i zawiera aktualne ceny.
6. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia zamówionych Towarów tylko po uprzednim porozumieniu z Klientem.
7. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

§ 4. Płatności
1. Ceny Towarów w ofercie Sprzedawcy wyrażone w złotych polskich obowiązują tylko dla dostaw na terenie Polski i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
2. Ceny Towarów w ofercie Sprzedawcy wyrażone w Euro obowiązują tylko dla dostaw poza granicę Polski i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce
3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
4. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. W przypadku dokonania wpłaty na rachunek bankowy przez Klienta będącego Konsumentem, faktura VAT wystawiana jest na życzenie.
6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. przedpłata – przelew bankowy na konta bankowe Sprzedawcy:
– dla płatności w PLN nr 52 1140 2017 0000 4102 1308 6518 prowadzone w banku mBank S.A.;
– dla płatności w EURO PL 70 1140 2004 0000 3912 0334 5451 SWIFT BREXPLPWMBK;
b. gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki (forma płatności obowiązuje tylko wyłącznie dla dostaw na terenie Polski) ;
c. przedpłata – przelew błyskawiczny za pośrednictwem PayU (dla płatności za pomocą PayU doliczona będzie prowizja widoczna na stronie internetowej podczas wyboru sposobu płatności);
d. przedpłata – przelew błyskawiczny za pomocą PayPal (dla płatności za pomocą PayPal doliczona będzie prowizja widoczna na stronie internetowej podczas wyboru sposobu płatności).

§ 5. Dostawa
1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany jako „adres do wysyłki”, o ile adres do wysyłki został wypełniony podczas składania zamówienia na stronie sklepu internetowego.
2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru. Formalności tych dokonuje i odbiera zapłatę pracownik Dostawcy.
4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta ze względu na zależność kosztów dostawy od wagi i gabarytów zamówienia.
5. Zamówienia są realizowane w terminie zgodnym z terminem podanym przy danym artykóle na stronie internetowej. W przypadku zamóweinia kilku artykółów z podanymi różnymi terminami realizacji przyjmowany jest termin najdłuższy.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zawarcia umowy.
7. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo do przygotowania do odbioru osobistego przez kupującego.
8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sprzedawcę skompletowania Zamówienia. Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru oraz dokonaniu płatności jedną z form opisanych w § 4.

§ 6. Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
2. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której Towar dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego wzorca Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Konsument może również posłużyć się wzorem określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem: biuro@vest-pol.pl, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
5. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odstąpienia od umowy.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
7. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.

§ 7. Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupujacemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgledem Kupującego, jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2. żądać usunięcia wady,
3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Reklamacje należy kierować:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: biuro@vest-pol.pl,
• pisemnie na adres Sprzedawcy: Vest-Pol, ul. IX Poprzeczna 12, 05-080 Hornówek.
Do reklamacji można użyć wzorca dokumentu Formularz reklamacyjny ale nie jest to obowiązkowe.
Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 8. Polityka prywatności i pliki cookies
Zasady dotyczące polityki prywatności i plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

§ 9. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
2. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
3. Umowy sprzedaży dla klientów w Polsce zawierane są w języku polskim.
4. Umowy sprzedaży dla klientów zagranicznych z dostawa poza granicę Polski zawierane są odpowiednio w języku angielskim lub niemieckim.
5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.
7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
8. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.